Program “Stop smog”

Stop smog

10 sierpnia 2020 r. ruszył nabór do rządowego programu Stop Smog. Jest on kierowany do osób, które posiadają stary nieefektywny kocioł węglowy, a jednocześnie nie mają możliwości jego wymiany we własnym zakresie oraz mają trudności z samodzielnym wnioskowaniem o środki finansowe i później ich rozliczeniem w innych programach pomocowych.

Kto się kwalifikuje?

 1. Mieszkaniec musi być właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa. W przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym, suma ich udziałów we współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa.
 2. W budynku musi być użytkowane stare źródło ciepła (ogrzewania) w postaci niskowydajnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe do centralnego ogrzewania lub inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych nie spełniające wymogów określonych w tzw. uchwale antysmogowej dla województwa małopolskiego.
 3. W okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy, mieszkaniec osiągał średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 175% kwoty najniższej emerytury (1925 zł kwota brutto) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty (1375 zł kwota brutto) w gospodarstwie wieloosobowym, a powierzchnia użytkowa na jedną osobę stale zamieszkującą budynek nie może być większa niż 50 mkw.
 4. Mieszkaniec posiada środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 424 000 zł, z uwzględnieniem wartości budynku jednorodzinnego. Mieszkaniec będzie musiał złożyć oświadczenie zawierające informacje o tych środkach i zasobach majątkowych, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra (oświadczenie będzie wymagane przed podpisaniem umowy).
 5. Mieszkaniec faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie niskoemisyjne.

Ponadto należy spełnić co najmniej jedno kryterium określone we wniosku:

 • Wnioskodawca jest rencistą lub jest w wieku emerytalnym i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe.
 • Wnioskodawca jest samotnym rodzicem/opiekunem prawnym w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
 • Rodzina zamieszkująca w budynku ma strukturę wielopokoleniową i w jej skład wchodzą dzieci do 26 roku życia uczące się i pozostające na utrzymaniu – prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
 • Wnioskodawca lub członek rodziny lub osoba, wobec której wnioskodawca jest opiekunem prawnym są osobami z orzeczoną niepełnosprawnością lub są niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji.
 • Wnioskodawca otrzymuje świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.
 • Wnioskodawca otrzymuje świadczenie wychowawcze na trzecie i kolejne dziecko.
 • W okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku rodzina korzystała ze świadczeń realizowanych przez MGOPS.
 • Wnioskodawca oraz osoby zamieszkujące w budynku złożyły oświadczenia, że nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości o powierzchni przekraczającej 30 arów oraz innego budynku mieszkalnego lub lokalu.
 • Zużycie prądu w budynku lub lokalu na podstawie faktur za dwa ostatnie okresy rozliczeniowe z dostawcą energii w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza 500 kWh rocznie – proszę załączyć potwierdzenie.

Zakres prac obejmuje np.:

 • wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
 • termomodernizację jednorodzinnych budynków lub lokali mieszkalnych,
 • podłączenie do sieci gazowej.

Wymagane załączniki:

 • dokumenty dotyczące zużycia energii elektrycznej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub oświadczenie o zajmowaniu się osoba niepełnosprawną.

Pomóż krewnemu, sąsiadowi

Jeśli znasz osobę, która mogłaby się kwalifikować do programu, ale z jakichś powodów nie zgłosiła się sama, będziemy wdzięczni za przekazanie informacji (adres lub numer telefonu) do urzędu do ekodoradców  – telefonicznie: 12 250 94 54 lub mailowo: ekodoradca@niepolomice.eu.

Po przekazaniu informacji, osoba odpowiedzialna będzie kontaktowała się bezpośrednio z osobą potrzebującą wsparcia, wyjaśni jej zasady programu i pomoże w wypełnieniu wniosku.


Skąd pobrać wniosek, gdzie go złożyć

Zamieszczamy tutaj link do formularza wniosku; można go też pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach, pl. Zwycięstwa 13, w pok. nr 7 i 11.

Wnioski można składać od 10 sierpnia 2020 r. w pokoju nr 7 w godzinach pracy urzędu.


Koordynator projektu
Stanisław Nowacki
kierownik Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej

Dodatkowe informacje
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej
plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
tel. 12 250 94 54, 51, 52
ekodoradca@niepolomice.eu

Źródło: https://www.niepolomice.eu/informator/stop-smog/